Home   Ontstaan  Klein Kanaan  Gebed  Lektuur   Actueel   Kleine Kanaan

BrochuresKernwoordenVoor KinderenKaartenVouwbladenJezus naamwoorden

Kerst

 

 

 

Lectuur

Onze lectuur is uitsluitend nog te verkrijgen  bij de boekhandel, zowel de christelijke als ook de algemene boekhandel. Mocht het door u gewenste daar niet voorradig zijn dan kunt u hen er op attent maken dat al onze uitgaven bij de

Christelijke Boeken Centrale in Houten

te bestellen zijn. Zij hebben al onze boeken in depot om de boekhandelaar te verzorgen. Helaas hebben wij geen gelegenheid meer de bestellingen zelf te verzorgen.  Alleen met bestellingen voor klein materiaal zoals: vouwbladen, kaarten, dubbele kaarten en kernwoorden zullen we u graag blijven helpen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bekijk nu ook onze kerst collectie

Onze Kerstkaarten collectie

 

Boeken die ons leven veranderen


Al mijn liefde voor Jezus

Uit het leven van zuster Claudia.
Zuster Claudia mocht de grote liefde en genade van Jezus en de kracht van Zijn Bloed ervaren. In de gemeenschap met Jezus vond zij haar levensvervulling en haar verborgen geluk. Haar leven laat zien hoe de Heer macht heeft op Zijn tijd en wijze iets nieuws te scheppen, wanneer we ons onvoorwaardelijk aan Hem overgeven.    

32 blz.

€ 2,00

Als God Zijn zwijgen verbreekt

Dit boekje werd geschreven met een grote bewogenheid ten aanzien van de velen die de laatste tijd door rampen werden getroffen. De schrijfster laat ons zien dat we niet het slachtoffer zijn van willekeurige natuurkrachten, maar kinderen zijn van een barmhartige, liefdevolle  Vader, die alle gebeurtenissen en de loop van de geschiedenis in handen houdt.

70 blz.

€ 2,50

Als je niet kunt liefhebben

Reacties van lezers

"Dit is precies wat ik nodig had. Eindelijk weet ik wat de verdere ontwikkeling van mijn geloofsleven in de weg stond. Het is alsof de schellen van mijn ogen zijn gevallen. Ik dank God voor deze verhelderende boodschap". Zwitserland

"Nu begrijp ik waarom ik met zoveel moeilijke  mensen moet samenleven en dank ik God daarvoor." V.S.

35 blz.

€ 2,00

Biddend door mijn dagelijks leven

Een praktische hulp bij het dagelijks bidden. Dit boekje geeft antwoord op vragen als: Hoe moet ik bidden in tijden van moedeloosheid, angst, aanvechtingen en geestelijke dorheid? Hoe wordt mijn gebed tot een dagelijks gesprek met God?

58 blz.

€ 3,50

     
Bruid van Jezus Christus

Uitgave: Gideon, Hoornaar.
Het lezen van dit getuigenis wekt een diepe vreugde, omdat het ons helpt te zien hoe zeer God ons liefheeft en hoe we deze liefde in ons dagelijks leven kunnen beantwoorden. Zij die op zoek zijn naar de werkelijke zin van het leven en verlangen naar een diepere relatie met God, zullen op deze bladzijden een antwoord op hun vragen vinden. Bovenal wordt in dit boekje beschreven wie onze Heer Jezus Christus is: grenzeloze Liefde - en wat het betekent Hem als antwoord op Zijn liefde onze ”eerste liefde” te geven.

60 blz.,

€ 1,15

De blijdschap van mijn hart    Dagboekje

Gegrond op de bijbel, eenvoudig uitgelegd, maar rijk aan inhoud vormen ze een ideale begeleiding voor ons leven van elke dag en brengen ze ons in een diepere gemeenschap met Jezus.

 

40 blz.

€ 2,00

De Bruidegom tegemoet
 
Uit de inhoud: Wanneer Hij zal verschijnen op de wolken des hemels, zal Hij uitzien naar hen die zich vol liefde naar Hem uitstrekken. Zij zijn de bruid van Gods Zoon, zondaars die hun klederen hebben gewassen in het Bloed van het Lam en met groot verlangen wachten op de roep: Zie, de Bruidegom komt!    
 
80 blz. met prachtige kleuren foto's
€ 3,00

De onzichtbare wereld van engelen en demonen

Een boek over de strijd tussen de hemelse machten en de machten van de duisternis. In deze strijd kunnen we niet neutraal blijven, want we staan er midden in. Maar de engelen komen ons te hulp; zij zijn voortdurend om ons heen om ons te beschermen en te bewaren. In deze donkere tijd willen zij ons helpen om de overwinning te behalen.
130 blz
€ 6,50

Een blinde vlek in de christenheid

UIT DE INHOUD:

Of we nu katholiek zijn, reformatorisch of behorend tot de ' vrije groepen' we moeten ons allemaal bezinnen op de eerste splitsing in de gemeente van Jezus, op de 'oersplitsing' voordat de andere wonden in het Lichaam van Jezus  kunnen genezen. We kunnen de klok van de kerkgeschiedenis niet terugdraaien, maar ook geen genoegen nemen met een vrijblijvend 'lief zijn voor elkaar'. Het overnemen van tradities en doctrines  is geen voorwaarde voor eenheid. Alleen in de eerste  vurige liefde  voor Jezus zullen we elkaar vinden - al het andere is niet toereikend. 

22.blz

   brochure_Een blinde vlek.pdf

€ 1,25

 
Een blijde boodschap
 
“Nooit eerder heeft een boek zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Ik lees het nu al voor de derde keer en de weg van dagelijkse omkeer en berouw heeft me veel vrede en blijdschap geschonken, hoewel mijn uiterlijke omstandigheden niet zijn veranderd.
 
72 blz
€ 5,50

Een lied voor mijn Koning
 
Boekje met 37 liederen van aanbidding op de liefde tot Jezus (met muziek - vierstemmige begeleiding)
 
 Zingend en aanbiddend brengen deze liederen ons (als vanzelf) in de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus
 
 
 € 6,00

Geborgen in Zijn hand

In dit boekje vinden wij een diepe geestelijke toerusting die ons doet ontdekken, hoezeer wij geborgen kunnen zijn in God! Een bron van kracht en troost in moeilijke tijden.

80 blz.

€ 3,75

Gewetensspiegel

Enkele titels van hoofdstukken uit dit waardevolle boekje:

1. Mijn verhouding tot God. 2. Mijn spreken over God.  3. Mijn bidden en zingen. 4. Mijn innerlijke houding tegenover mijn naaste. 5. Hoe sta ik tegenover mijn lijden en moeilijkheden?  6. Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

20 blz.

€ 2,00

God, een Vader vol van troost

Korte overdenkingen voor elke dag van het jaar. “Ik heb dit boek al vaak weggeven en zelf put ik er dagelijks hulp en troost uit. Je voelt dat het is geschreven door iemand die God in Zijn grootheid heeft ervaren en anderen wil helpen Hem ook te vertrouwen.”
 

136 blz.

€ 5,00

God klaagt - Wat is ons antwoord?

De profeten in de bijbel schrijven over het hartroerende weeklagen van God over Zijn uitverkoren volk. Vandaag komt deze klacht uit Zijn liefhebbend hart tot Úns. We kunnen in deze tijd de diepste vervulling van ons leven vinden door troosters van God te worden. Een heilige roeping voor Zijn gelovigen in de eindtijd
 
64 blz.
€ 2,50

God zoekt aanbidders        
                             
Uit de inhoud: In onze tijd die al antichristelijke trekken vertoont, gaat het erom tegenover het algemene gebrek aan ontzag en respect de eerbied voor God te stellen. .... Aanbidding is het sterkste wapen tegen de machten van de duisternis. In de eindtijd zal de aanbidding Zijn gemeente telkens weer boven de aanvechtingen uittillen.......
                 
80 blz. met prachtige kleurenfoto's .
€ 6,00

Het koninklijke priesterschap
 
In een wereld die haar ondergang tegemoet gaat en om hulp schreeuwt, zijn er gezanten nodig die komen vanuit de tegenwoordigheid van de levende God, gezanten die door Hem  zijn toegerust en de glans van Zijn aangezicht weerspiegelen, die werkelijk ”koninklijke priesters” zijn. Jezus, onze grote Hogepriester, stelt ons vandaag voor de vraag: 
 ”Wie zal Ik zenden?” 
 
45 blz.
€ 2,00

Hoop voor een wereld zonder hoop.

Een handboek voor bidders dat door velen wordt gebruikt voor persoonlijk gebed en in de voorbede.
In dit boek met liederen, teksten en gebeden van M.Basilea Schlink vindt u o.a. gebeden voor land en volk, IsraŽl, woonplaats en gemeente, gebed tegen het terrorisme en gebeden tegen de machten van de duisternis. Verootmoediging, lofprijzing en aanbidding nemen een belangrijke plaats in  “Hier wordt alles gezegd waarvoor ik zelf vaak de woorden niet kan vinden. Wij gebruiken het boek bijna dagelijks, ook bij het stadgebed. Ik kan u onmogelijk zeggen, hoe waardevol het voor mij is. "
125 blz.
€ 6,00

Hij heeft mij geroepen... en verder geleid

Uitgave: Gideon, Hoornaar.
”Dit boek is meer dan een gewone autobiografie. Het geeft antwoord op veel vragen - vanaf het eerste geestelijk ontwaken tot aan de ontmoetingen met God die een leven volkomen kunnen veranderen. Zonder zichzelf te sparen en met een bewonderenswaardige eerlijkheid en echtheid roept Moeder Basilea ons op om de smalle, maar heerlijke weg achter Jezus te gaan. Door de boodschap van het kruis, die een radicale om keer bewerkt, vinden we in dit boek de sleutel van de liefde tot Hem. Dit brengt ons dagelijks tot een dieper verstaan van de bijbel”.

440 blz.

€ 11,30.

In de Naam van Jezus is alle macht

Een boekje met gebeden en liederen voor de geloofsstrijd. Lezers schrijven: 'Het gebed op blz. 11 (Gebed tot Jezus, de Heiland)  zou iedereen moeten bidden, dat is mijn gebed; het helpt!'
Vooral het 'Gebed om te overwinnen’ bid ik voortdurend en ik heb het gevoel, dat alles nu beter gaat!”
 
48 blz.
€ 1,50

In de voetsporen van het Lam  

Meditaties over het lijden van Jezus

In dit boek denkt Moeder Basilea Schlink met ons na over het lijden van Jezus. Zij leert ons de weg van het kruis te gaan en voert ons naar de eenheid met allen die Hem liefhebben.

152 blz.

€ 6,00

Jezus midden onder ons

Jezus’ liefde en daarmee ook Zijn lijden ný - een werkelijk- heid, die voor heel ons leven van beslissende betekenis is. ”Ik had juist grote moeilijkheden, maar toen ik dit boek las, begreep ik dat er geen weg tot waar geluk bestaat, tenzij ik me volledig aan God overgeef.”
 
32 blz.
€ 3,00

Morgen- en Avondgebeden

 'Sinds ik dit gebedenboekje heb, is ’s morgens mijn vermoeidheid en 's avonds mijn verstrooidheid verdwenen.
Het bidden gaat opeens als vanzelf, ja meer nog: 
Het is of men liefdevol bij de hand wordt genomen
en tot gebed wordt gebracht.'

80 blz.
  € 3,00

Na dit leven wat dan?  

Wij schijnen te leven in het tijdperk van de dood. Dood door schuld. Dood als loon van de zonde. Moeder Basilea weet vanuit de volle troost van het evangelie deze belangrijke vragen over dood en hel aan de orde te stellen. De tweede helft van het boek schildert zij de hemelse heerlijkheid. "Zij weet veel van de hemel, want ze kent haar bijbel goed. Het hele boek is een dringende oproep tot dagelijkse bekering"  (Uit een recensie over de Deense editie)

128 blz.

€ 4,00

  Overwinning € 3,00

Patmos - waar de hemel openging

De Openbaring van Johannes wordt werkelijkheid tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van onze tijd. 'Doordat Moeder Basilea de weg laat zien van het lijdende en triomferende Lam en van hen die Hem volgen, krijgen we een heel nieuw perspectief van de tijd waarin wij leven en van de toekomst die ons te wachten staat.'Een geweldig boek, dat meer dan ooit actueel is en ons een buitengewone vreugde en hoop geeft!

 136 blz.,
€ 4,00

Realiteiten    -   Gods wonderen in onze dagen.
 
”Dit boek wees me de beste en snelste weg tot God: het gebed. De vele voorbeelden van reŽle gebedsverhoringen hebben mij dichter bij Hem gebracht en mij zeer aangemoedigd om met de kracht van het gebed te rekenen.”
 
 
 
136 blz.
€ 5,00

  Rockmuziek – waar vandaan en waarheen?      € 2,00

Sterk in de tijd van beproeving

Nu de christenen in toenemende mate onder druk komen te staan en ons geloof op de proef zal worden gesteld, is de noodzaak zich daarop voor te bereiden nog dringender dan in de tijd dat deze teksten en gebeden werden geschreven. Want in eigen kracht zouden we nooit in staat zijn haat, folteringen en vervolging te verdragen.
Maar, zoals Moeder Basilea ons zo bemoedigend voor- houdt, in Jezus Christus vinden we alle genade die we nodig hebben om de toets van het lijden te doorstaan. Met Hem verenigd, zullen we de realiteit ervaren van Romeinen 8 en meer dan overwinnaars zijn; niets zal ons ooit kunnen scheiden van de liefde van God die ons in onze Heer Jezus Christus geschonken. is.
 
78 blz.,
€ 3,50

  Succes in het geestelijk leven? € 2,00

Tweegesprek met de levende God

“Wat een schitterend boekje! De ene bladzij is nog mooi er dan de andere. Ik draag het overal bij me en lees er  's morgens,
 's middags en 's avonds in.
Het boekje  brengt ons in de verborgen omgang met de levende God die ook vandaag nog tot ons spreekt.”
 
80 blz.  met foto's in 4 kleurendruk
€ 3,00

Waar Gods Geest werkt

 

De kracht van de Heilige Geest  vroeger  en in de  tegenwoordige wereld

 

 

130 blz.

€ 4,50

Waar is de Koning der Joden?                          

Waar is de Koning der Joden te vinden? Bij Zijn volk. Bij  Zijn volk te midden van oorlog, terreuraanslagen en andere rampen, te midden van onrecht en zonde. In het centrum van de wereldbelangstelling, in het centrum van haat, lastering en verachting, dŠŠr is de Koning te vinden"

16 blz. 

€ 1,25

Waar is nu uw God?     

Er zijn situaties in ons leven waarin de beste raadgevingen en hulp niets meer uitrichten. De zegen die God beloofd heeft, blijft uit. Sterker nog: financiŽle problemen, moeilijkheden in gezin en gezondheid stapelen zich alleen maar op.  En God zwijgt.

 'Is  mijn geloof niet groot genoeg?' Word ik gestraft?' - Wat heb ik verkeerd gedaan?' Een dieper begrip van de geestelijke samenhang van de dingen is nodig om in het lijden het liefdevolle Vaderhart van God te ontdekken. Daarin vinden we een schat die ons leven lang niet verloren gaat en die op de moeilijkste momenten van onvergankelijke waarde blijkt te zijn.

16 blz.

€ 1,25

Wegen door de nacht naar Gods heerlijkheid   

Openbaring van de Heilige DrieŽenheid. Een voorrecht dat slechts voor enkelen is weggelegd? Nee, hier wordt ons verzekerd: We worden drievoudig bemind en de donkerste tijden in ons leven kunnen naar het stralendste licht van Gods tegenwoordigheid leiden. De weg daarheen wordt op praktische en moedgevende wijze beschreven."

"Het is werkelijk een gave van God dat er in zo weinig bladzijden zoveel hulp wordt geboden voor het innerlijk lijden, waarover men zo moeilijk kan spreken....Ik zou dit boekje graag in handen van iedere Christen willen zien. "

51 blz.

€ 2,50

Wie de Vader liefheeft

Er zijn tijden in ons leven waarin Gods leiding ons moeilijk en onbegrijpelijk lijkt. Dan kunnen wij het wel uitschreeuwen: "Waarom moest mij dit overkomen? Dit kan ik nauwelijks meer dragen." Toch heeft de hemelse Vader ons nooit zo lief dan wanneer Hij ons langs wegen  van beproevingen en tuchtigingen laat gaan. Als een liefdevolle Vader bestuurt Hij ons leven en heeft Hij voor elk weg van lijden een heerlijke toekomst bereid.

80 blz.

€ 3,00

Wie wil op de bres gaan staan?

Iedere gelovige die de Heer kent en liefheeft, kan een effectieve voorbidder worden. Dit boekje wil ons daarbij helpen. Uit de inhoud: * In deze tijd zoekt God bidders die voor anderen op de bres willen gaan staan om zo een brug te vormen, waarover zij de weg kunnen terugvinden naar de Vader!
* Wie hoort vandaag de doodskreet van de wereld? * Wie roept en pleit tot er redding komt en Gods Geest wonderen van bevrijding en vernieuwing werkt? Wie zet de Overwinnaarsnaam van Jezus in tegenover de macht van satan? Wie volhardt zo lang in het gebed totdat verlossing en vernieuwing werkelijk zichtbaar worden en mensen in berouw terugkeren tot God?...
                                               
                                                      
22 blz.
 
€ 2,50

Ziek zijn - een zegen?

Dit boekje werd geschreven vanuit Moeder Basilea’s eigen ervaring in vele jaren van slechte gezondheid. Net zoals de ene ziekte verschilt van de andere, zo kan ook onze behoefte aan troost en bemoediging verschillend zijn. Sommige ziekten belasten onze ziel, andere brengen veel lichamelijke pijn met zich mee en veroorzaken groot ongemak.
Jezus kan iedere nood en beproeving tot een zegen maken, als we maar in Zijn liefde geloven, Zijn wil aanvaarden en Hem op Zijn weg volgen.

76 blz.
€ 4,00

   
Uitgave: Gideon, Hoornaar
 
Dagboek: Kostbaarder dan goud.
 
Moeder Basilea heeft 365 geboden en regels uit het Oude en Nieuwe Testament verzameld en van een korte toelichting voorzien. "Met die geboden heeft God zijn hart voor ons  ontsloten", zegt zij. Onze liefde voor Jezus komt tot uiting in wat wij doen en laten. Niet uit een loodzwaar®plichtsbesef, maar uit een verlangen onze geliefde Heer dagelijks te volgen. In Zijn geboden biedt Hij ons daarin Zijn liefde aan, omdat Hij ons geluk op het oog heeft.
 
284 blz.
€ 12,50

De verborgen schat in het lijden

Uitgave: v. Wijnen, Franeker.
Vanuit de rijkdom van haar persoonlijke ervaring vertelt  de schrijfster hoe we de schat kunnen vinden, die verborgen ligt in ziekte, angst, aanvechtingen, eenzaamheid, ouder worden en andere beproevingen.
Ieder hoofdstuk is echter een aanmoediging om ons daarin op Jezus te richten en de verborgen schat in het lijden te ontdekken.

96 blz.                                                                               € 5,50  
Wij prijzen Jezus' overwinningsmacht     € 3.00