Home   Ontstaan  Klein Kanaan   Gebed   Lektuur   Actueel  Kleine Kanaan

Beleidsplan

 

Beleidsplan

De stichting is opgericht tot steun en opbouw van de samenleving in algemene zin.

De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord, dat onfeilbaar en gezaghebbend is in alle zaken van geloof en leven. De stichting wijst op de redding in Jezus Christus en ondersteunt geloofsgroei.

De stichting heeft als doel de uitoefening van verschillende diensten op geestelijk en praktisch gebied tot welzijn van de medemens.

Deze uitoefening komt voort uit een persoonlijke roeping en uit de Bijbel, als richtinggevend voor de verschillende opdrachten.

De stichting wil dit doel bereiken door gebed, het houden van samenkomsten en het verspreiden van lectuur.

De stichting verzorgt daartoe de uitgave van brochures en boeken die in het Nederlands vertaald zijn.

Mensen die bijzonder tot de doelstellingen van de stichting en het werk van de Mariazusters in het algemeen aangesproken worden, kunnen vrienden van de Mariazusters worden. De vrienden worden regelmatig op de hoogte gehouden van het werk van de Mariazusters en van belangrijke ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

De ontwikkelingen van de laatste decennia in onze maatschappij maken duidelijk dat gebed voor deze wereld hard nodig is. Wij blijven oproepen tot gebed voor de wereld, de mensen om ons heen, de kerk en voor het volk IsraŽl.

De vriendendagen bemoedigen, en voeden het geloof. Deze dagen helpen om scherp te blijven in het naleven van de boodschap van Jezus Christus. De boodschap van boete en verzoening en van een profetische blik op onze tijd is van grote waarde.

De stichting wil hiermee voortgaan.

De stichting zendt indien nodig informatiebrieven aan de vrienden van de stichting. De stichting geeft verder informatie via de website.

Er zijn veel boeken en folders beschikbaar. Dit kan verkregen worden via de website of via bestellingen bij de boekhandel. Mensen kunnen mailen of bellen voor informatie of voor een persoonlijk gesprek.

 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, en komt ten minste een maal per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat uit:

            zr. Columba, voorzitter.     

            D. Stenekes, secretaris.

            Zr. Sophia, penningmeester.

            R. Frumau, algemeen lid.

 

 FinanciŽn

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit giften van particulieren en van geloofsgemeenschappen. Elke donateur van de stichting heeft de mogelijkheid te bepalen waar zijn geld aan besteed wordt.

De stichting bezit een woning van waaruit gewerkt wordt.

Jaarlijks maakt de penningmeester de balans op met een overzicht van inkomsten en uitgaven, alsmede een vermogensoverzicht, dat door het bestuur wordt gecontroleerd. Ook vindt controle door een accountant plaats.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage in het Kanašncentrum te Nijverdal, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur, zusters en medewerkers ontvangen geen beloningen voor hun werk. Onkosten worden indien nodig vergoed.

ANBI-Status

De stichting is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor in principe alle giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Zie ook http://www.anbi.nl/

 Financieel jaaroverzicht : 2016